TENDERKENNISGEWING EN

UITNODIGING OM TE TENDER

TENDERNOMMER: COR 01/2019/20

DIE VERSKAFFING EN AFLEWERING VAN PERSOONLIKE BESKERMENDE KLERE EN TOERUSTING VIR DIE TYDPERK VAN 1 JULIE 2019 TOT 30 JUNIE 2022

Die Adjunkdirekteur: Organisasie-ontwikkeling vra hiermee tenders aan vir bogenoemde diens.

Slegs tenderaars wat aan die keuringsvereistes in die Tendervoorwaardes, Tenderdata en Spesiale Voorwaardes van Tender (Klousule 18) voldoen, mag tenders indien.

Alle tenders sal ingevolge Theewaterskloof Munisipaliteit se Voorsieningskanaalbestuurbeleid, saamgelees met die Voorkeurverkrygingsregulasies van 2017, beoordeel word. Dit word beraam dat die 80/20-voorkeurpuntestelsel van toepassing sal wees. Tenders sal volgens prys en voorkeur evalueer word.

Slegs plaaslik-geproduseerde of plaaslik-vervaardigde goedere, werk en dienste met die voorgestelde minimum drumpel vir plaaslike produksie en inhoud sal oorweeg word. Skedule 4 moet in hierdie verband voltooi word.

‘n Stel tenderdokumente kan vanaf Vrydag, 10 Mei 2019 gedurende kantoorure, op Maandae tot Vrydae vanaf 07:45 tot 13:00 en 13:45 tot 16:45, en op Vrydae vanaf 07:45 tot 13:00 en 13:45 tot 15:30, by die Theewaterskloof Munisipaliteit, Voorsieningskanaaldepartement, Pleinstraat 6, Caledon, verkry word. Betaling van ’n nie-verhaalbare tenderdeelnamefooi van R500,00 (BTW ingesluit) is van toepassing. Dit is ’n kwalifiseringsvereiste en is slegs deur middel van ’n elektroniese oorplasing of direkte deposito betaalbaar. Bewys van betaling vir die deelnamefooi moet saam met die tenderdokument ingedien word. Verwys navrae slegs in die voorafgaande verband na me. Annielle Martin by anniellema@twk.org.za

’n Verpligte opklaringsvergadering met verteenwooordigers van die Werkgewer sal op Dinsdag, 21 Mei 2019 om 10:00 in die Caledon Stadsaal, Pleinstraat 22, Caledon 7230, plaasvind. Voornemende tenderaars wat na 10:15 opdaag, sal nie die opklaringsvergadering mag bywoon nie. Tenderaars moet by hierdie vergadering deur ’n toepaslik-gekwalifiseerde en ervare persoon verteenwoordig word wat die implikasies van die werk sal verstaan.

Tegniese navrae rakende die tender moet aan die Direktoraat: Ontwikkeling, Theewaterskloof Munisipaliteit, vir die aandag van mnr Joseph Amansure by e-pos josepham@twk.org.za gerig word.

Die sluitingstyd vir ontvangs van tenders is 12:00 op Vrydag, 31 Mei 2019. Tenders wat per telegram, telefoon, teleks, faksimilee, e-pos of laat ontvang word, sal nie aanvaar word nie. Tenders mag slegs op die uitgereikte tenderdokumentasie ingedien word. Volledig-voltooide tenders moet in Tenderbus nr. 1 by die ingang van Theewaterskloof Munisipaliteit Hoofkantoor, Pleinstraat 6, Caledon, geplaas word. Let asseblief daarop dat die tenderbus 24/7 oop is en dat die depositogleuf 5 x 30 cm groot is.

Die Raad mag ’n tender in geheel, gedeeltelik of glad nie aanvaar nie en word nie daartoe gebind om die laagste tender te aanvaar nie. Die vereistes vir die verseëling, adressering, aflewering, opmaak en beoordeling van tender word in die Tenderdata aangegee.

G.F. MATTHYSE (MUNISIPALE BESTUURDER)

THEEWATERSKLOOF MUNISIPALITEIT,

POSBUS 24, CALEDON 7230