Overstrand Municipality Jobs

Overstrand Munisipaliteit is ’n dinamiese
sentrum van uitnemendheid waar die gebied
se besonderse potensiaal binne ’n pragtige
omgewing ontsluit word. Ons taak is om
ewewigtige groei en ontwikkeling binne ons
natuurlike omgewing tot voordeel van al ons
mense in hulle onderskeie gemeenskappe te bevorder. Die Munisipaliteit
sluit die Hangklip/Kleinmond, Hermanus, Stanford en Gansbaai areas in.
Overstrand nooi bevoegde en selfgemotiveerde mense wat uitdagings
geniet asook kandidate uit die aangewese groepe, om deel van ons topspan
te word en vir die volgende poste aansoek te doen:
Superintendent: Meganiese Werkswinkel
(Hermanus)
• Direktoraat: Gemeenskapsdienste (Verw.: WC0321620)
• Salaris: R272 568 per jaar plus ’n selfoontoelaag
Sluitingsdatum: Maandag, 12 Februarie 2018 om 15:00
Senior Klerk: Invorderings X 3 (Hermanus/
Gansbaai)
• Direktoraat: Finansies (Verw.: WC0324712; WC0325128 Hermanus
en WC0325132 Gansbaai)
• Salaris: R113 340 per jaar
Sluitingsdatum: Vrydag, 9 Februarie 2018 om 15:00
Algemene Assistente (Hermanus, Stanford,
Gansbaai, Kleinmond)
Strate en Stormwater • Water en Rioolnetwerke
• Vaste Afval • Parke insluitend Karavaanparke
• Swembaddens • Geriewe- en Administrasieskoonmakers
• Direktoraat: Gemeenskapsdienste • Salaris: R85 308 per jaar
Sluitingsdatum: Vrydag, 9 Februarie 2018 om 15:00
Besoek asseblief ons webtuiste by www.overstrand.gov.za vir die
volledige advertensies en inligting oor die aansoekproses. Die poste
kan ook op die kennisgewingborde by die onderskeie biblioteke en
munisipale kantore besigtig word.
Overstrand Municipality is a dynamic
centre of excellence combining great
potential with a beautiful setting.
Our task is to bring about growth
and development to the benefit of all
our people in their different communities, whilst maintaining
a balance with nature. The Municipality includes the areas of
Hangklip/Kleinmond, Hermanus, Stanford and Gansbaai.
Overstrand Municipality invites competent and self-motivated
people as well as people from the designated groups who
enjoy challenges, to join our leading team and to apply for the
following vacancies:
Superintendent: Mechanical Workshop
(Hermanus)
• Directorate: Community Services (Ref.: WC0321620)
• Salary: R272 568 per annum plus a cell phone allowance
Closing date: Monday, 12 February 2018 at 15:00
Senior Clerk: Collections X 3
(Hermanus/Gansbaai)
• Directorate: Finances (Ref.: WC0324712; WC0325128 Hermanus
and WC0325132 Gansbaai) • Salary: R113 340 per annum
Closing date: Friday, 9 February 2018 at 15:00
General Assistants (Hermanus, Stanford,
Gansbaai, Kleinmond)
Streets and Storm Water • Water and Sewerage
Networks • Solid Waste • Parks including Caravan Parks
• Swimming Pools • Amenities and Administration
Cleaners
• Directorate: Community Services • Salary: R85 308 per annum
Closing date: Friday, 9 February 2018 at 15:00
Please visit our website at www.overstrand.gov.za for the detailed
advertisements and information about the application process.
These positions may also be viewed on notice boards at the
respective libraries and municipal offices.
2018-01-23T13:58:48+00:00