Overstrand Municipality Jobs

Overstrand Munisipaliteit is ’n dinamiese
sentrum van uitnemendheid waar die
gebied se besonderse potensiaal binne
’n pragtige omgewing ontsluit word.
Ons taak is om ewewigtige groei en
ontwikkeling binne ons natuurlike
omgewing tot voordeel van al ons mense in hulle onderskeie
gemeenskappe te bevorder. Die Munisipaliteit sluit die Hangklip/
Kleinmond, Hermanus, Stanford en Gansbaai areas in.
Overstrand nooi bevoegde en selfgemotiveerde mense wat
uitdagings geniet asook kandidate uit die aangewese groepe, om
deel van ons topspan te word en vir die volgende poste aansoek
te doen:
Bestuurder: Uitgawes en Bates
(Hermanus)
• Direktoraat: Finansies (Verw.: WC0320010)
• Salaris: R345 504 per jaar plus deelname aan die
“Perk”-vervoerskema asook ’n selfoontoelaag
Sluitingsdatum: Maandag, 5 Februarie 2018 om 15:00
Projekkoördineerder:
Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling
(Hermanus)
• Direktoraat: Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling en
Toerisme (Verw.: WC0326390)
• Salaris: R230 868 per jaar
Sluitingsdatum: Maandag, 5 Februarie 2018 om 15:00
Ambagsman: Loodgieter (Gansbaai)
• Direktoraat: Gemeenskapsdienste (Verw.: WC0321186)
• Salaris: R195 576 per jaar
Sluitingsdatum: Vrydag, 2 Februarie 2018 om 15:00
Administrateur: Inligtingstelsel en
Registrasie (Hermanus)
• Direktoraat: Gemeenskapsdienste (Verw. WC0324646)
• Salaris: R173 712 per jaar
Sluitingsdatum: Maandag, 5 Februarie 2018 om 15:00
Toesighouer/Drywer: Vaste Afval
(Kleinmond)
• Direktoraat: Gemeenskapsdienste (Verw.: WC0320938)
• Salaris: R137 076 per jaar
Sluitingsdatum: Vrydag, 2 Februarie 2018 om 15:00
Besoek asseblief ons webtuiste by
www.overstrand.gov.za vir die volledige advertensies en
inligting oor die aansoekproses. Die poste kan ook op
die kennisgewingborde by die onderskeie biblioteke en
munisipale kantore besigtig word.
Overstrand Municipality is a dynamic
centre of excellence combining great
potential with a beautiful setting.
Our task is to bring about growth and
development to the benefit of all our
people, in their different communities,
whilst maintaining a balance with nature. The Municipality
includes the areas of Hangklip/Kleinmond, Hermanus, Stanford
and Gansbaai.
Overstrand Municipality invites competent and self-motivated
people as well as people from the designates groups who
enjoy challenges, to join our leading team and to apply for the
following vacancies:
Manager: Expenditure and Assets
(Hermanus)
• Directorate: Finance (Ref.: WC0320010) • Salary: R345
504 per annum plus participation in the “Perk” car
allowance scheme as well as a cell phone allowance
Closing date: Monday, 5 February 2018 at 15:00
Project Coordinator:
Local Economic Developement
(Hermanus)
• Directorate: Local Economic Development and
Tourism (Ref.: WC0326390)
• Salary: R230 868 per annum
Closing date: Monday, 5 February 2018 at 15:00
Artisan: Plumber (Gansbaai)
• Directorate: Community Services
(Ref.: WC0321186) • Salary: R195 576 per annum
Closing date: Friday, 2 February 2018 at 15:00
Administrator: Information Systems
and Registration (Hermanus)
• Directorate: Community Services (Ref.: WC0324646)
• Salary: R173 712 per annum
Closing date: Monday, 5 February 2018 at 15:00
Supervisor/Driver: Solid Waste
(Kleinmond)
• Directorate: Community Services (Ref.: WC0320938) •
Salary: R137 076 per annum
Closing date: Friday, 2 February 2018 at 15:00
Please visit our website at www.overstrand.gov.za for
the detailed advertisements and information about the
application process. These positions may also be viewed
on the noticeboards at the respective libraries and
municipal offices.
2018-01-16T11:27:51+00:00