Plaasbestuurder Jobs

Ons kliënt is ’n gevestigde
landbou-onderneming (vrugte-
en hoenderplaas) in die Paarl /
Franschhoek omgewing.
Die volgende posisie is tans vakant:
PLAASBESTUURDER
Hierdie pos is geskik vir ’n toegewyde,
aanpasbare en betroubare persoon wat
van nuwe uitdagings hou, ’n liefde vir
die plaaslewe het en oor goeie praktiese
probleemoplossingvaardighede beskik.
’n Landboudiploma en/of bewese
ondervinding (10 jaar) van vrugte- en/of
hoenderboerdery sal in aansoekers se
guns tel.
Die aangewese kandidaat sal verant-
woordelik wees vir die bestuur van die
plaas en verseker dat alle produksie-
aktiwiteite doeltreffend bestuur word.
Pligte sluit die volgende in: • beplanning en
toesighouding m.b.t. produksie-aktiwiteite
• bestuur van personeel • instandhouding
van masjinerie en toerusting • bestellings
en aankope • skakeling met verskaffers en
spesialiste in die bedryf • administrasie en
rekordhouding • rapportering aan eienaar.
Daar sal van die posbekleër verwag word
om na-ure en sommige naweke aan diens
te wees. Vergoeding is onderhandelbaar
en sal in lyn met kwalifikasies en
ondervinding wees. Behuising sal deel
vorm van die posbekleër se pakket.
Stuur asb. u CV so spoedig as moontlik
aan Joep Joubert by info@hrsa.co.za
2018-01-16T11:59:15+00:00