Chat with us, powered by LiveChat

Dekaan: Opvoedkunde

Stellenbosch Universiteit

Stellenbosch University logo

 

Fakulteit Opvoedkunde
Dekaan
(Verw. OPV00/061/0219)

Die Universiteit Stellenbosch (US) is ’n navorsingsintensiewe universiteit wat uitmuntende studente lok, talentvolle personeel aanstel en ’n wêreldklasomgewing bied; ’n plek wat met die wêreld verbind is en gemeenskappe plaaslik, op die vasteland en in die res van die wêreld verryk en transformeer.

Die Universiteit Stellenbosch se strategiese posisionering vir die 21ste eeu, soos geartikuleer in Visie 2040 en Strategiese Raamwerk 2019–2024 , is geanker in die bied van ‘n transformerende studente-ervaring,  bevordering van genetwerkte en samewerkende onderrig en leer, impak-navorsing, doelgerigte vennootskappe en inklusiewe netwerke, om die voorkeurwerkgewer te wees, en die kultivering van ’n florerende US.

Die Fakulteit Opvoedkunde se visie is om “ondubbelsinnig erken en gerespekteer te word as ’n leidende en betrokke navorsingsgedrewe opvoedkundefakulteit”. Die Fakulteit vereis innoverende en kreatiewe leierskap in al sy onderrigprogramme, navorsing en sosiale  impakintervensies, en is verbind tot uitmuntendheid en gelykheid.

Besoek die Fakulteit se webtuiste html vir verdere inligting.

Pligte:

Verantwoordelik vir die algehele uitvoerende bestuur asook leierskap in lyn met institusionele strategie, en leiding aan die Fakulteit Opvoedkunde op die gebiede van leer en onderrig, navorsing en sosiale impak
• Verantwoordelikheid vir en oorsig oor die finansiële bestuur van die Fakulteit en die bestuur van hulpbronne, insluitend fasiliteite
•Leierskap en bestuur met betrekking tot alle studente- en personeelsake
• Inisiatiefneming en bestuur van bemarking, studentewerwing en fondsinsamelingsinisiatiewe in die Fakulteit
• Eksterne skakeling en die vestiging en  instandhouding van veelvlakkige vennootskappe met ondermeer ander akademiese en opvoedkundige instansies en belanghebbendes (nasionaal en internasionaal), die onderwysberoep, sakesektor, opvoedkundige owerhede en professionele liggame
• Bevordering van diversiteit en transformasie in die Fakulteit
• Gedeelde verantwoordelikheid vir die leierskap en bestuur van die Universiteit as ’n geheel.

Vir ’n volledige posbeskrywing, kontak die Afdeling Menslike Hulpbronne by adsmanager@sun.ac.za of besoek hierdie skakel. (GN 0134 onder Algemeen).

Vereistes:

Aanstelbaar as professor in een van die departemente binne die Fakulteit Opvoedkunde (kriteria beskikbaar by AP0045.

• Bewese innoverende en dinamiese strategiese akademiese leierskap
• Toepaslike bestuurservaring op fakulteits- en institusionele vlak
• Grondige kennis, insig en visie met betrekking tot die  opvoedkundige sektor as ’n geheel
• Goeie interpersoonlike vaardighede
• Goeie  kommunikasievaardighede
• Bewese ervaring van doeltreffende funksionering binne ’n veeltalige en multikulturele omgewing
• Uitstekende mondelinge en geskrewe vlotheid in minstens Engels.

Dienstermyn:

Vyf jaar, met die moontlikheid van heraanstelling vir ’n daaropvolgende termyn.

Diensaanvaarding: 1 Julie 2019 of so gou doenlik daarna
Sluitingsdatum: 5 April 2019
Navrae: Mnr Victor Mothobi, Hoofdirekteur: Menslike Hulpbronne, by 021 808 4043, of
by vlmothobi@sun.ac.za

Volledige aansoeke, wat die dokumentasie bevat soos hieronder uiteengesit, moet voor
of op die sluitingsdatum per e-pos gestuur word na adsmanager@sun.ac.za Onvolledige
aansoeke sal nie oorweeg word nie.

Dokumentasiebesonderhede (maak asseblief seker dat u aansoek al die dokumentasie insluit soos hieronder gelys):

• ’n Volledige Curriculum Vitae
• ’n Dokument waarin kandidate hul visie van die Universiteit en die Fakulteit se toekoms uiteensit, asook hul bydrae tot so ’n toekoms in die konteks van die Universiteit se Visie 2040 en Strategiese Raamwerk 2019-2024
• Inligting oor huidige betrekking, vergoedingspakket en burgerskap
• Name en kontakbesonderhede van drie referente.
• ’n Aanduiding van die vroegste datum van diensaanvaarding
• Gewaarmerkte afskrifte van sertifikate.

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen
aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral
met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

Die Universiteit behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie. Kandidate moet bereid wees om moontlik aan gepaste psigometriese toetsing en ander keuringsinstrumente onderwerp te word indien die Keurkomitee so sou besluit. Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win. Die Universiteit behou die reg voor om die sluitingsdatum na goeddunke te verleng.

2019-03-13T16:58:10+02:00