Bemarker/Fondswerwer

Badisa

BEMARKER/FONDSWERWER
BADISA CHILDREN FOUNDATION NPC
BELLVILLE
Die Badisa Children Foundation NPC, 2017/528019/08, is ’n onafhanklike entiteit wat
as ’n befondsingsvoertuig op die been gebring is om fondse in te samel vir Badisa se
kinderbeskermingsdienste. Badisa is ’n geloofsgebaseerde maatskaplike diensorganisasie
wat dienste aan alle mense in nood lewer.
Die pos word op ’n voltydse óf deeltydse basis aangebied en sal aan die Direksie van die
maatskappy rapporteer.
Hierdie is ’n opwindende geleentheid om ‘n nuwe handelsmerk te vestig en ’n moderne en
elektroniese media-/bemarkings-/kommunikasie-/fondsinsamelingsplan vir die stigting te
ontwerp.
Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir: • die ontwerp en organisering van spesiale
geleenthede en veldtogte om bewustheid te skep en fondse in te samel in die gemeenskappe
waar die onderskeie programme gevestig is en bedryf word • implementering van
innoverende fondswerwingsinisiatiewe in lyn met begrotingsvereistes • verkryging van
befondsing deur middel van die maatskaplike verantwoordelikheidsprogramme van
korporatiewe, liefdadigheids- en bemakingstrusts asook privaat individue wat geneë
is om kinderbeskermingsdienste te ondersteun • ontwikkeling van ’n ondersteunende
administratiewe stelsel en instandhouding van ’n databasis met skenkerinligting.
Die suksesvolle kandidaat moet oor die volgende eienskappe beskik: • ’n waardering
vir die kultuur en kennis van bemarking en fondswerwing in die nie-winsgewende sektor
• ’n prestasierekord ten opsigte van suksesvolle fondswerwing en digitale
bemarkingservaring • verbeeldingryk met ’n entrepreneursingesteldheid ten opsigte van
fondswerwing • die vermoë om ander te beïnvloed deur middel van uitstekende mondelinge
en skriftelike kommunikasie in Afrikaans en Engels • die vermoë om fleksietyd te werk
volgens die fondswerwingskedule.
Minimum vereistes: • Toepaslike kwalifikasie • 5 jaar ervaring van fondswerwing en bemarking
• projekbestuurservaring • kennis van skenkerbestuursdatabasisse • uitstekende rekenaaren
elektroniese mediavaardighede • geldige rybewys en eie vervoer.
Ons bied ’n onderhandelbare vergoedingspakket wat ’n mediese en pensioenfonds asook
ruim verlofvoordele insluit.
Rig ’n volledige CV, in elektroniese formaat,
voor 15 Junie 2018 aan mhb@badisa.org.za
Navrae: Ronel Killian, Tel: 021 957 7135

2018-05-29T12:57:23+00:00