Bestuur: Huis de Kuilen

Badisa


BESTUURDER
Huis de Kuilen, Kuilsrivier
Huis de Kuilen is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland]
en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van gemotiveerde persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor
bejaardes, word vir hierdie betrekking ingewag.
Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die
volgende: • Bestuur van die tehuis om sodoende ’n optimale versorgingsdiens aan bejaardes te verseker
• Bestuur en ontwikkeling van personeel • Opstel en bestuur van tehuis se begroting • Voorraadbeheer
• Gehalteversekering • Fondsinsameling • Skakeling met Badisa hoofkantoor, inwoners, beheerraad,
gemeenskap en vakbonde • Administratiewe pligte.
Die ideale kandidaat beskik oor ’n naskoolse kwalifi kasie, die vermoë om ’n span te lei en te motiveer,
asook probleemareas vroegtydig te identifi seer en op te los. Kennis en ervaring van personeel- en fi nansiële
bestuur, arbeidswetgewing,fondswerwing en bemarking asook rekenaarvaardigheid is verdere vereistes.
Vorige ervaring van die bestuur van ’n tehuis vir bejaardes, sal as sterk aanbeveling dien.
Vergoeding behels ’n onderhandelbare salaris asook ruim verlofvoordele.
Rig ’n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen, voor
17 Augustus 2018 aan: Die Direkteur: Menslike Hulpbronne, Badisa,
Privaatsak X8, Bellville 7535 of e-pos: mhb@badisa.org.za

2018-08-10T09:09:19+00:00