Chat with us, powered by LiveChat

Bestuurder (halfdagpos)

  • Full Time
  • Velddrif

Badisa

BESTUURDER (halfdagpos)

Aan Oewer Dienssentrum, Velddrif

Aan Oewer Dienssentrum is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die  NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van gemotiveerde persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes, word vir hierdie betrekking ingewag.

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die volgende: • Bestuur van die Dienssentrum om sodoende ’n optimale versorgingsdiens aan bejaardes te verseker • Bestuur en ontwikkeling van personeel • Opstel en bestuur van  begrotings • Batebestuur en instandhouding • Voorraadbeheer • Gehalteversekering • Fonds-insameling • Skakeling met Badisa hoofkantoor, lede, beheerraad, gemeenskap • Administratiewe pligte.

Die ideale kandidaat beskik oor: • ’n naskoolse kwalifikasie (’n kwalifikasie in maatskaplike werk sal as sterk aanbeveling dien) • die vermoë om ’n span te lei en te motiveer • die vermoë om probleemareas vroegtydig te identifiseer en op te los • kennis en ervaring van personeel- en finansiële bestuur, arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking • rekenaarvaardigheid • ’n geldige rybewys.

Vergoeding behels ’n onderhandelbare salaris asook ruim verlofvoordele.

Rig ’n volledige CV voor  09 Augustus 2019 aan: Direkteur:  Menslike Hulpbronne, Badisa, Privaatsak X8, Bellville  7535 of e-pos: mhb@badisa.org.za

2019-08-02T11:06:27+02:00