Bestuurder

Badisa


BESTUURDER
Albertinia Versorgingsdienste, Albertinia
Albertinia Versorgingsdienste is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk
[Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van gemotiveerde persone met ’n positiewe lewensingesteldheid
teenoor bejaardes, word vir hierdie betrekking ingewag.

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die volgende:

• Bestuur van die tehuis om sodoende ’n optimale versorgingsdiens aan bejaardes te verseker

• Bestuur en ontwikkeling van personeel

• Opstel en bestuur van tehuis se begroting

• Voorraadbeheer

• Gehalteversekering

• Fondsinsameling

• Skakeling met Badisa-hoofkantoor, inwoners, beheerraad, gemeenskap en vakbonde

• Administratiewe pligte.

Die ideale kandidaat beskik oor ’n naskoolse kwalifikasie, die vermoë om ’n span te lei en te motiveer, asook om
probleemareas vroegtydig te identifiseer en op te los. Kennis en ervaring van personeel- en finansiële bestuur,
arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking asook rekenaarvaardigheid is verdere vereistes. Vorige ervaring van
die bestuur van ’n tehuis vir bejaardes, sal as sterk aanbeveling dien.
Vergoeding behels ’n onderhandelbare salaris asook ruim verlofvoordele.
Om aansoek te doen, stuur asseblief ’n volledige CV, met ’n duidelike aanduiding
van die pos waarvoor u aansoek doen voor 21 September 2018, per e-pos aan Die
Direkteur: Menslike Hulpbronne, by mhb@badisa.org.za

2018-09-14T09:43:48+00:00