Chat with us, powered by LiveChat

Graangradering

Overberg Agri

Overberg Agri is ’n gevestigde en gerespekteerde landboumaatskappy, wat deur middel van verskeie takke en afdelings, ’n noodsaaklike diens landwyd lewer.

Het jy al ’n loopbaan in GRAANGRADERING oorweeg of is jy klaar besig om ’n loopbaan in hierdie rigting te bou?

Ons gee jou graag die geleentheid om aan te sluit by ons dinamiese span op Moorreesburg.

Is jy: • in staat om verskillende soorte graan te gradeer of stel jy belang daarin • iemand met toepaslike kennis van graanopberging, die bedryf van silo’s asook beroking of stel jy belang daarin • ’n onafhanklike presteerder met goeie leierskapvaardighede • ’n mens-mens en spanspeler wat ewe gemaklik in Afrikaans en Engels kan kommunikeer • in besit van ‘n Matrieksertifikaat met

Wiskunde as vak (verpligtend) met toepaslike koring- en garsgraderingsertifikate as aanbeveling • totaal verbind tot jou beroep en bereid om die ekstra myl te loop en oortyd te werk indien nodig • ’n persoon wat nie allergies vir stof is nie en nie aan hoogtevrees ly nie • in besit van ’n geldige Kode EB-rybewys (Kode EC-rybewys sal voordelig wees) met toegang tot eie betroubare vervoer.

Indien wel, neem ons jou graag aan boord om verantwoordelikheid te aanvaar vir onder meer die gradering van graan en algemene toesighouding in die afdeling.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 22 September 2019

Navrae en aansoeke kan gerig word aan Lita Groenewald by e-pos recruitments@overbergagri.co.za, faks 086 599 6606 of aansoeke kan by die Overberg Hoofkantoor, Donkinstraat, Caledon ingehandig word. Merk asseblief u aansoek duidelik met die verwysingsnommer G030010. Aansoeke sonder die verwysingsnommer, sal nie vir die posisie oorweeg word nie. Aansoeke moet vergesel word van ’n geldige afskrif van die kandidaat se identiteitsdokument, hoogste kwalifikasie, rybewys en kontakbesonderhede van minstens TWEE werksreferente.

Ingevolge die maatskappy se Gelyke Indiensnemingsplan sal geskikte kandidate uit die aangewese groepe voorkeur geniet. Indien u binne ses weke na die sluitingsdatum nog nie terugvoering van ons ontvang het nie, kan u aanneem dat u aansoek onsuksesvol was. Die Maatskappy behou die reg voor om ’n aanstelling te maak, al dan nie.

2019-09-06T09:47:05+02:00