Chat with us, powered by LiveChat

Menslike Hulpbronbestuurder

  • Full Time
  • Ceres

Laastedrif Agri (Edms.) Bpk.

Laastedrif Agri (Edms.) Bpk., is ’n gevestigde, kommersiële landbouonderneming, wat spesialiseer in die verbouing, verpakking en prosessering van vars groente en vrugte. Laastedrif is gesetel buite Ceres en bedien ’n reeks plaaslike supermarkte asook buitelandse markte.

Die Maatskappy beskik tans oor die volgende vakante betrekking:

MENSLIKE HULPBRONBESTUURDER

Voorvereiste: Toepaslike B-graad of gelykwaardige kwalifikasie plus toepaslike Bestuursondervinding in ’n generiese Menslike Hulpbronomgewing.

Die geskikte kandidaat se verantwoordelikhede sluit die volgende in: • Werwing en keuring van personeel • Administrasie van aanstellings en byvoordele asook die opstel van dienskontrakte • Voldoening aan relevante wetgewing, prosedures en goeie praktykkodes • Gelyke Indiensneming: Plan en Verslaggewing • Hantering van dissiplinere verhore en KVBA-sake • Koördinering van opleidingsaktiwiteite, jaarlikse induksieprogramme en skakeling met die betrokke SETA • Bestuur van die Maatskappy se Veiligheid- en Gesondheidsplan • Bestuur van die lonestelsel en administrasie van die Maatskappy se personeelinligtingstelsels • Skakeling en netwerk met eksterne partye.

Die kandidaat moet oor die volgende ondervinding/vaardighede beskik: • Goeie organisatoriese vermoëns met fokus op analitiese en sistematiese probleemoplossing • Grondige kennis van Arbeids- en Veiligheidswetgewing • Mentorvaardighede en die vermoë om betekenisvol met alle personeel te interakteer • Uitstekende interpersoonlike vaardighede en ’n hoë emosionele intelligensie • Uitstekende kommunikasievaardighede • Bogemiddelde rekenaarvaardighede in MS Excel, Word en PowerPoint • Strategiese vennoot en bestuur van verandering.

Sluitingsdatum: 13 September 2019

Aansoek: Stuur assebllief u CV na hrm@cillie.co.za

Indien u geen terugvoering binne drie (3) weke na die sluitingsdatum vir aansoeke ontvang het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

2019-09-06T09:45:51+02:00