City of Cape Town Jobs

PROGRAMDIREKTEUR:
WATERVEERKRAGTIGHEIDSPROJEK
Posdoel:
Bestuur van en verantwoordbaarheid vir alle aspekte
van die waterbron-ontwikkelingsprogram; die versekering
dat die program doeltreffend binne die programstruktuur
geïmplementeer word en dat projekte betyds, binne koste-
en gehaltespesifi kasies voltooi word en dat die toepaslike
hulpbronne binne die program optimaal aangewend word.
Vereistes:
BSc (verkieslik Ingenieurswese) met ervaring
van konstruksiebestuur en ’n professionele program-/
projekbestuurskwalifi kasie as gunstige oorweging; tot 10 jaar
ervaring van program-/ projekbestuur op plaaslike regeringsgebied.
TKVI: Beginnende by R1 271 838 per jaar
Verwysingsnommer: WS 116/17
PROGRAMVOORSIENING
SENIOR PROJEKBESTUURDER: ONTSOUTING
Posdoel:
Oorhoofse bestuur van die tegniese bou en
bedrywe, waaronder strategiese planne en uitsette, deur te
verseker dat alle materiële, menslike, tegniese en fi nansiële
hulpbronne optimaal aangewend word; die implementering van
doeltreffende stelsels, verhoudinge, protokols en standaarde in
die voorsiening van die Ontsoutingsaanleg-projekte.
Vereistes:
BIng of BTech of toepaslike tersiêre kwalifi kasies,
verkieslik in Ingenieurswese (met ’n fokus op die omgewing of
volhoubaarheid as gunstige oorweging); seniorvlak-ervaring
van ontwerp en projekbestuur op tegniese/ingenieursgebied;
registrasie as Professionele Ingenieur/Tegnoloog sal as
aanbeveling dien.
TKVI: Beginnende by R847 507 per jaar
Verwysingsnommer: WS 117/17
PROJEKBESTUURDERS: ONTSOUTING (6 POSTE)
Posdoel:
Bestuur van die bedrywe en tegniese aspekte,
strategiese planne en uitsette deur te verseker dat alle materiële,
menslike, tegniese en fi nansiële hulpbronne optimaal
aangewend word; die implementering van doeltreffende
stelsels, verhoudinge, protokols en standaarde in die voorsiening
van die Ontsoutingsaanleg-projekte.
Vereistes:
BIng of BTech of toepaslike tersiêre kwalifi kasies,
verkieslik in Ingenieurswese (met ’n fokus op die omgewing of
volhoubaarheid as gunstige oorweging); seniorvlak-ervaring
van ontwerp en projekbestuur op tegniese/ingenieursgebied;
registrasie as Professionele Ingenieur/Tegnoloog sal as
aanbeveling dien.
TKVI: Beginnende by R694 272 per jaar
Verwysingsnommer: WS 118/17
SENIOR PROJEKBESTUURDER: AFVALWATER-
HERGEBRUIK EN ONDERGRONDSE
WATERONTTREKKING
Posdoel:
Oorhoofse bestuur van die tegniese bou en bedrywe,
waaronder strategiese planne en uitsette, deur te verseker dat
alle materiële, menslike, tegniese en fi nansiële hulpbronne
optimaal aangewend word, en dat doeltreffende stelsels,
verhoudinge, protokols en standaarde implementeer word in die
voorsiening van die Afvalwater-hergebruikprojekte.
Vereistes:
BIng of BTech of toepaslike tersiêre kwalifi kasies,
verkieslik in Ingenieurswese (met ’n fokus op die omgewing of
volhoubaarheid as gunstige oorweging); seniorvlak-ervaring
van ontwerp en projekbestuur op tegniese/ingenieursgebied;
registrasie as Professionele Ingenieur/Tegnoloog sal as
aanbeveling dien.
TKVI: Beginnende by R847 507 per jaar
Verwysingsnommer: WS 119/17
PROJEKBESTUURDERS:
AFVALWATER-HERGEBRUIK (5 POSTE)
Posdoel:
Bestuur van die bedrywe en tegniese aspekte,
strategiese planne en uitsette, deur te verseker dat alle
materiële, menslike, tegniese en fi nansiële hulpbronne optimaal
aangewend word, en dat doeltreffende stelsels, verhoudinge,
protokols en standaarde implementeer word in die voorsiening
van die Afvalwater-hergebruikprojekte.
Vereistes:
BIng of BTech of toepaslike tersiêre kwalifi kasies,
verkieslik in Ingenieurswese (met ’n fokus op die omgewing of
volhoubaarheid as gunstige oorweging); seniorvlak-ervaring van
ontwerp en projekbestuur op tegniese/ingenieursgebied; registrasie
as Professionele Ingenieur/Tegnoloog sal as aanbeveling dien.
TKVI: Beginnende by R694 272 per jaar
Verwysingsnommer: WS 120/17
PROJEKBESTUURDERS: ONDERGRONDSE
WATERONTTREKKING (3 POSTE)
Posdoel:
Bestuur van die bedrywe en tegniese aspekte,
strategiese planne en uitsette, deur te verseker dat alle
materiële, menslike, tegniese en fi nansiële hulpbronne optimaal
aangewend word, en dat doeltreffende stelsels, verhoudinge,
protokols en standaarde implementeer word in die voorsiening
van die Ondergrondse Waterveerkragtigheidsprojek.
Vereistes:
BIng of BTech of toepaslike tersiêre kwalifi kasies,
verkieslik in Ingenieurswese (met ’n fokus op die omgewing of
volhoubaarheid as gunstige oorweging); seniorvlak-ervaring van
ontwerp en projekbestuur op tegniese/ingenieursgebied; registrasie
as Professionele Ingenieur/Tegnoloog sal as aanbeveling dien.
TKVI: Beginnende by R694 272 per jaar
Verwysingsnommer: WS 121/17
PROGRAMONDERSTEUNING
BESTUURDER: FINANSIES
Posdoel:
Leiding, bestuur en beheer van strategiese en
gespesialiseerde fi nansiële advies ter versekering van
doeltreffende en effektiewe fi nansiële bestuur, begroting en
begrotingsbeheer, batebestuur, fi nansiële jaareind-prosedures
en ouditprogram vir die Waterveerkragtigheidsprogram in
ooreenstemming met die Raad se fi nansiële beleide en prosedures
ten einde aan alle toepaslike wetgewing en die voorwaardes van
die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur te voldoen.
Vereistes:
B Com-graad met tot 5 jaar toepaslike ervaring.
TKVI: Beginnende by R847 507 per jaar
Verwysingsnommer: WS 124/17
SENIOR PROFESSIONELE BEAMPTE:
FINANSIËLE STEUN
Posdoel:
Hulp met strategiese en gespesialiseerde fi nansiële en sake-
advies ter versekering van doeltreffende en effektiewe fi nansiële bestuur,
begroting en begrotingsbeheer, batebestuur, fi nansiële jaareind-
prosedures en ouditprogram vir die waterveerkragtigheidsprogram in
ooreenstemming met die Raad se fi nansiële beleide en prosedures ten
einde aan alle toepaslike wetgewing en die voorwaardes van die Wet op
Munisipale Finansiële Bestuur te voldoen.
Vereistes:
B Com-graad met tot 5 jaar toepaslike ervaring.
TKVI: Beginnende by R694 272 per jaar
Verwysingsnommer: WS 123/17
AANBODKETTINGBESTUURSLEIER
Posdoel:
Tegniese hulp aan die
waterveerkragtigheidsprogram
op aangeleenthede wat verband hou met konstruksieverkryging en
professionele diensverskaffers; lewering van vroeë-alternatief
dispuutoplossingsdienste vir die
waterveerkragtigheidsprogram
binne die Stad Kaapstad.
Vereistes:
Boukonstruksiebestuurskwalifi kasie of soortgelyk (NKR
Vlak 7); tot 8 jaar ervaring van aanbodkettingbestuur.
TKVI: Beginnende by R694 272 per jaar
Verwysingsnommer: WS 128/17
AANBODKETTINGBESTUURSPRAKTISYNS (5 POSTE)
Posdoel:
Die lewering van ’n stuk professionele kennis om ’n volle
reeks programme, stelsel, beleide en praktyke te implemeteer wat
verband hou met aanbodkettingbestuur binne die waterherstelprogram
ten einde dienslewering in werking te stel met die aanvoer van kort-/
mediumtermyn-inisiatiewe, projekstelsel en -beleide wat deur die
Waterveerkragtigheidsprogram onderneem word.
Vereistes:
B Tech-graad in verwante veld met tot 5 jaar toepaslike
ervaring.
Basiese salaris: beginnende by R345 205 per jaar
Verwysingsnommer: WS 129/17
KOMMUNIKASIESPESIALIS
Posdoel:
Die aanvoer en bestuur van kommunikasieverwante
inisiatiewe wat belanghebberbetrokkenheid behels ten einde
positiewe gedragsverandering te bevorder, huishoudelike,
sake- en institusionele praktyke te verskuif en oplossings te vind
wat sal bydra tot die bereiking van volhoubare ontwikkeling,
hulpbrondoeltreffendheid en hersteluitkomste; optrede rondom
spesifi eke volhoubaarheidsverwante projekte en -programme
en die bou van belanghebber-samewerkingsbetrokkenheid om
doelwitte te bereik.
Vereistes:
Tertiêre kwalifi kasie in bemarking, kommunikasie,
omgewingsvolhoubare ontwikkelingstudies of verwante veld;
nagraadse kwalifi kasie in enige van die bogenoemde wenslik;
begrip vir huidige uitdagings en plaaslike konteks ten opsigte
van klimaatsveranderingsaanpasbaarheid, en die behoefte
aan hulpbrondoeltreffendheid en volhoubare ontwikkeling;
begrip vir plaaslike regeringsbeleid en bestuur; bemarking,
kommunikasie, voorspraak en/of belanghebberverhoudinge;
sake-/programontwikkeling (of gelykwaardig); omgewings- of
hulpbrondoeltreffendheidsprojekte-/programme; ervaring in die
openbare sektor, verkieslik plaaslike bestuur.
TKVI: Beginnende byR694 272 per jaar
Verwysingsnommer: WS 126/17
ADMINISTRATIEWE BEAMPTE 3: KOMMUNIKASIE
Posdoel:
Hulp met administrasie wat verband hou met
waterveerkragtigheidsprojek-kommunikasie deur te verseker dat
administrasie op datum is; administrasie van kommunikasiemiddels;
interne en eksterne belanghebberkoördinasie, geleentheidskoördinasie,
skakeling en hulp met handelsmerkontwikkelingsprosedures,
-prosesse en -stelsel ten einde voldoening aan korporatiewe
kommunikasiebeleidsprosedures te verseker en sodoende ’n
doeltreffende en effektiewe diens aan die projek te lewer wat die
bereiking van sy leweringsdoelwitte sal bemoontlik.
Vereistes:
Nasionale Diploma in Kommunikasie/Bemarking
verkieselik, gesteun deur toepaslike ervaring.
Basiese salaris: beginnende by R345 205 per jaar
Verwysingsnommer: WS 127/17
OMGEWINGSVOLDOENINGSBEAMPTE
Posdoel:
Verseker die implementering en ouditering van die
Stadswye Omgewingsbestuurstelsel (EMS) en ouditprotokol ten
opsigte van die Waterveerkragtigheidsprogram vir die Stad Kaapstad.
Vereistes:
Toepaslike kwalifi kasie in omgewingsbestuur; tot 5 jaar
ervaring van omgewings- en voldoeningsbestuur.
TKVI: Beginnende by R694 272 per jaar
Verwysingsnommer: WS 122/17
131747 – BURGER ayandambanga.co.za
STAD KAAPSTAD – WERKSGELEENTHEDE
WATERVEERKRAGTIGHEIDSPROJEK
Die Stad Kaapstad bevorder en pas die beginsels van diensbillikheid toe.
Mense met gestremdhede word aangemoedig om aansoek te doen.
DIE STAD KAAPSTAD ERVAAR ‘N ONGEKENDE DROOGTEKRISIS. AS DEEL VAN ONS POGINGS OM MEER WATERVEERKRAGTIG TE WORD, BENODIG DIE STAD DIE
TOEWYDING EN VAARDIGHEDE VAN ERVARE INGENIEURS, DESKUNDIGES EN PROJEKBESTUURDERS OM DIE VOLGENDE OORWEGEND KONTRAKTUELE POSTE TE VUL.
HIERDIE IS U GELEENTHEID OM DEEL TE WEES VAN DIE OPLOSSING OM HIERDIE STEEDS-GROEIENDE GLOBALE UITDAGING AAN TE SPREEK EN BY TE DRA TOT WATERVOLHOUBAARHEID VIR ALMAL.
2017-09-15T11:01:41+00:00