City of Cape Town Jobs

VEILIGHEID EN SEKURITEIT • OPENBARE NOODKOMMUNIKASIESENTRUM (PECC)
HOOF: TEGNIESE EN OPERASIONELE STEUN
TKVI: VANAF R753 625 PER JAAR • VERW. NR: SS 69/17
Vereistes:
• BTech of eerste graad OF tot 8 jaar ervaring • tot 3 jaar ervaring van “Dynamic
Communications” en IT stelsels.
Sleutelprestasie-areas:
• Voorsien die inwoners van die Stad Kaapstad van 24-uur toegang tot
nooddienste deur die bestuur en daarstelling van effektiewe integriteit, ontwikkeling, instandhouding
en rampherwinning van dinamiese tegniese stelsels op ‘n veilige, stabiele, kostedoeltreffende en
genoegsaam onafhanklike netwerk vir die Openbare Noodkommunikasiesentrum deur middel van:
• Leiding van die dinamiese en effektiewe tegniese infrastruktuur • Bestuur en implementring
van roetine instandhoudingsintervensies om 24-uur effektiewe en doeltreffende tegniese status te
verseker • Bestuur en evaluering van rampherwinningsplanne en risikovermindering • Leiding van die
verkryging van nuwe tegniese oplossings • Bestuur van die vestiging en instandhouding van rekords
en registers • Aanbieding en kommunikering van tegniese kwessies • Indentifi sering, diagnose,
opsporing, aanspreek, bestuur en/of rapportering van tegniese probleme • Bestuur en afrigting van
tegniese steunpersoneel • Identifi sering met die nooddiensstrategie ten opsigte van dienslewering en
die defi niëring, implementering en monitering van die korttermynplanne/-doelwitte.
Doen asseblief aanlyn aansoek by www.capetown.gov.za/careers (eksterne aansoekers) of
via die SAP-poort (interne aansoekers).
Sluitingsdatum: 24 November 2017
• Meld asseblief die verwysingsnommer van die pos waarvoor u aansoek doen in alle kommunikasie.
• Gewaarmerkte afskrifte van kwalifi kasies moet op navraag beskikbaar wees.
• Geen afskrifte van ondersteunende dokumentasie sal teruggestuur word nie.
• Neem asseblief kennis dat geen skriftelike erkenning van ontvangs van aansoeke sal geskied nie.
• Besoek ons webtuiste by www.capetown.gov.za/careers
• Geen laat aansoeke sal oorweeg word nie.
• Indien u binne drie maande na die sluitingsdatum
geen aanstellingskennisgewing ontvang het nie,
aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.
STAD KAAPSTAD – WERKSGELEENTHEID
Die Stad Kaapstad bevorder en pas die beginsels van diensbillikheid toe.
Kandidate met gestremdhede word aangemoedig om aansoek te doen.
2017-11-16T12:13:59+00:00