City of Cape Town Jobs

EERSTE PROFESSIONELE BEAMPTE:

HULPBRONBEPLANNING (PERMANENTE POS)

Posdoel:
Onderneem studies en projekte en bestuur
multidissplinêre spanne personeel of konsultante wat studies
en projekte onderneem, insluitend grondwater-eksplorasiewerk,
putveldtoetsing, voorafgaande volhoubaarheidstudies,
volhoubaarheidstudies en omgewingsimpak-assesserings
en die voorsiening van spesialis-insette oor die bestuur van
bestaande putvelde soos binne die Beplanningsafdeling vereis,
en soos vereis deur strategiese waterhulpbronbeplanning en
infrastruktuur-meesterbeplanning vir die Grootmaatwater-
voorsieningstelsel.
Vereistes:
M.Sc. Geohidrologie; ervaring van
waterhulpbronbestuur/-beplanning en kennis van
aardwetenskappe sal verder as aanbeveling dien.
TKVI: Beginnende by R847 507 per jaar
Verwysingsnommer: WS 130/17
EERSTE PROFESSIONELE BEAMPTE:
GEOHIDROLOGIE (PERMANENTE POS)
Posdoel:
Onderneem studies en projekte en bestuur
multidissplinêre spanne personeel of konsultante wat studies
en projekte onderneem, insluitend grondwater-eksplorasiewerk,
putveldtoetsing, voorafgaande volhoubaarheidstudies,
volhoubaarheidstudies en omgewingsimpak-assesserings
en die voorsiening van spesialis-insette oor die bestuur van
bestaande putvelde soos binne die Beplanningsafdeling vereis,
en soos vereis deur strategiese waterhulpbronbeplanning en
infrastruktuur-meesterbeplanning vir die Grootmaatwater-
voorsieningstelsel van die Stad Kaapstad.
Vereistes:
M.Sc. Geohidrologie; ervaring van
waterhulpbronbestuur/-beplanning en kennis van
aardwetenskappe sal verder as aanbeveling dien.
TKVI: Beginnende by R847 507 per jaar
Verwysingsnommer: WS 131/17
Doen asseblief aanlyn aansoek by www.capetown.gov.za/careers
(eksterne aansoekers) of via die SAP-poort (interne aansoekers).
Sluitingsdatum:
22 September 2017
Neem asseblief kennis:
•Meld asseblief die verwysingsnommer en titel van die pos
waarvoor u aansoek doen in alle kommunikasie.
•Gewaarmerkte afskrifte van kwalifi kasies moet op aanvraag
beskikbaar wees.
•Afskrifte van stawende dokumente sal nie teruggestuur word nie.
•Neem asseblief kennis dat aansoeke nie skriftelik erken sal word nie.
•Indien binne drie maande van die sluitingsdatum geen
kennisgewing van aanstelling ontvang word nie, aanvaar
asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.
•Versuim om aan die vermelde vereistes te voldoen of nie-
voorlegging van die vereiste dokumentasie sal tot diskwalifi kasie
van u aansoek lei.
2017-09-15T11:08:58+00:00