Umzimkhulu Municipality Logo

TENDERKENNISGEWING EN UITNODIGING OM TE TENDER

TENDERKENNISGEWING EN
UITNODIGING OM TE TENDER

TENDERNOMMER: ENG 02/2019/20

OPGRADERING VAN GROOTMAAT-RIOOLPYPLYN VANAF MYDDLETON NA CALEDON AFVALWATERBEHANDELINGSAANLEG (AWBA), FASE 3

Die Adjunkdirekteur: Tegniese Dienste vra hiermee tenders aan vir die bogenoemde diens, wat in die Theewaterskloof Munisipale regsgebied geleë is.

Slegs tenderaars wat volgens die Tendervoorwaardes en Tenderdata (Klousule F2.1) en Spesiale Tendervoorwaardes (Skedule 3D) aan die keuringsvereistes voldoen, mag tenders indien. Dit word beraam dat tenderaars oor ’n CIBD-gradering van 6CE of hoër moet beskik.

Slegs plaaslik-geproduseerde of plaaslik-vervaardigde goedere, werk en dienste met die voorgestelde minimum drumpel vir plaaslike produksie en inhoud sal oorweeg word, soos aangedui in Skedule 2N.

Alle tenders wat ontvang word sal ingevolge Theewaterskloof Munisipaliteit se Voorsieningskanaalbestuursbeleid en Voorkeurverkrygingsregulasies van 2017, beoordeel word. Dit word beraam dat die 80/20-voorkeurpuntestelsel van toepassing sal wees. Tenders wat aan die kwalifiserende vereistes voldoen, sal volgens prys en voorkeur evalueer word.

Die suksesvolle tenderaar moet ook op die Sentrale Verskaffersdatabasis geregistreer wees. Tenderaars kan by www.csd.gov.za registreer.

‘n Stel tenderdokumente kan vanaf Maandag, 13 Mei 2019 gedurende kantoorure, vanaf Maandae tot Vrydae vanaf 07:45 tot 13:00 en 13:45 tot 16:45, en op Vrydae vanaf 07:45 tot 13:00 en 13:45 tot 15:30, by die Theewaterskloof Munisipaliteit, Tegniese Dienste Departement,

Kerkstraat 26, Caledon, verkry word. Betaling van ’n nie-verhaalbare tenderdeelnamefooi van R500,00 (BTW ingesluit) is van toepassing. Dit is ’n kwalifiseringsvereiste en is slegs deur middel van ’n elektroniese oorplasing of direkte deposito betaalbaar. Bewys van betaling vir die deelnamefooi moet saam met die tenderdokument ingedien word. Verwys navrae slegs in die voorafgaande verband na me. Annielle Martin by anniellema@twk.org.za

Alle tegniese navrae moet aan die Direktoraat: Tegniese Dienste vir die aandag van Nigel Kayser by nigelka@twk.org.za of die verteenwoordiger van die Raadgewende Ingenieurs, Zwingli Visser by zwingli.visser@rhdhv.com of faks 021 936 7606 gerig word. Neem asseblief kennis dat geen mondelinge navrae hanteer sal word nie.

Alle voornemende tenderaars moet op Woensdag, 22 Mei 2019 om 10:00 by die kantoor van die Theewaterskloof Munisipaliteit, Tegniese Dienste Direktoraat, Kerkstraat 26, Caledon ontmoet, waarna ’n verpligte opklaringsterreinbesoek met verteenwoordigers van die Werkgewer by die perseel van die voorgestelde pyplyn in Caledon sal plaasvind. Voor die terreinbesoek sal ’n verpligte opklaringsvergadering by die bogenoemde kantore plaasvind. Voornemende tenderaars wat later as 10:15 by die opklaringsvergadering opdaag, sal nie toegelaat word nie. Tenderaars moet by die terreinbesoek-/opklaringsvergadering deur ’n toepaslik-gekwalifiseerde en ervare persoon verteenwoordig word wat die implikasies van die werk sal verstaan.

Die sluitingstyd vir ontvangs van tenders is 12:00 op Vrydag, 14 Junie 2019. Tenders, in verseëlde koeverte, gemerk: ENG 02/2019/20– OPGRADERING VAN GROOTMAAT-RIOOLPYPLYN VANAF MYDDLETON NA CALEDON AFVALWATERBEHANDELINGSAANLEG (AWBA), FASE 3”, moet in Tenderbus Nr 1 by die hoofingang van Theewaterskloof Munisipaliteit, Pleinstraat 6, Caledon, geplaas word. Let asseblief daarop dat die tenderbus 24/7 oop is en dat die depositogleuf 5 x 30 cm groot is. Tenders wat per telegram, telefoon, teleks, faksimilee of e-pos ontvang word en tenders wat na die sluitingstyd ontvang word, sal nie aanvaar word nie. Die Raad mag ’n tender in geheel, gedeeltelik of glad nie aanvaar nie en word nie daartoe gebind om die laagste tender te aanvaar nie.Theewaterskloof Munisipaliteit behou die reg voor om die omvang van die werk aan te pas ten einde te verseker datr die kontrakwaarde binne die beskikbare begroting vir 2019/2020 bly.

G.F. MATTHYSE (MUNISIPALE BESTUURDER)

THEEWATERSKLOOF MUNISIPALITEIT,

POSBUS 24, CALEDON 7230

Author

May 17, 2019 | Bid Opportunities

More Articles